Privacyverklaring Van Leeuwen Huidtherapie

Van Leeuwen Huidtherapie, praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie slaat persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op. Dit doen wij uitsluitend om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door een behandelovereenkomst aan te gaan met onze praktijk.

Van Leeuwen Huidtherapie neemt uw privacy serieus.
Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens:

 1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier en volgens de wettelijke eisen.
 2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
 3. Bescherming persoonsgegevens : Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. zie ook hieronder bij “Beveiliging”.
 4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Privacyreglement Van Leeuwen Huidtherapie

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Van Leeuwen Huidtherapie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en Achternaam, Voorletters, BurgerServiceNummer ( BSN ), Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres, Huisarts, Polisnummer Zorgverzekering, Aanvullende verzekering en Legitimatiegegevens, en gegevens die van belang zijn voor de behandeling huid- en oedeemtherapie.

Waarom we gegevens nodig hebben:

Van Leeuwen Huidtherapie verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het leveren van een behandeling huid- en oedeemtherapie volgens de wettelijke voorwaarden.
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiënt in de praktijk ( legitimatieplicht).
 • U of uw (huis)arts te kunnen contacten indien dit nodig is (alleen na uw toestemming ).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.
 • Van Leeuwen Huidtherapie, praktijk voor huid- en oedeemtherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

In kaart brengen websitebezoek:

Van Leeuwen Huidtherapie gebruikt geen cookies om uw internet gedrag te herleiden. Wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Delen met anderen:

Van Leeuwen Huidtherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging:

Van Leeuwen Huidtherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk.

Van Leeuwen Huidtherapie houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uiteraard gaat uw huid- en oedeemtherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de huid- en oedeemtherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere collega huid- en oedeemtherapeuten in de praktijk, en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende huid- en oedeemtherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw medische dossier opgeslagen.
 • Ten einde de huid- en oedeemtherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw huidtherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Tenslotte

Van Leeuwen Huidtherapie spant zich voortdurend in om blijvend te voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daartoe zijn er twee functionarissen aangesteld:

1 De verwerkingsverantwoordelijke: Heleen van Leeuwen, praktijkhouder
2 Functionaris Gegevensbescherming: uitbesteed aan VVAA

Indien u vragen heeft m.b.t. deze verklaring óf wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten m.b.t. de privacywetgeving, wordt u verzocht om schriftelijk, per brief contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens zijn:

Van Leeuwen Huidtherapie
Kampveld 10K
2611DA Delft